Eksamen

Denne siden inneholder relevant informasjon i forbindelse med eksamen.

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 4 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Studenten bes sette seg inn i gjeldende krav og vilkår i denne, samt lokale retningslinjer for eksamen.

Oppmelding til eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk. For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen. Se mer informasjon om frister under "LOKALE RETNINGSLINJER" til høyre.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Som hovedregel må emne(r), inkludert praksis og hovedprosjekt være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen. Unntaket er hvis sluttvurderingen av emne(r), praksis og hovedprosjekt foretas etter tidspunkt for eksamen.

For å få godkjent eksamenskarakter, forutsetter det at emne(r), inkludert hovedprosjekt og praksis er bestått/godkjent.

For de studier der vurderingsmappe er et arbeidskrav, må vurderingsmappen være innlevert i forkant for at studenten skal kunne avlegge uttrukket eller obligatorisk eksamen. Ved mangelfull vurderingsmappe, gis studenten tid frem til neste ordinære eksamen til å ferdigstille denne. Dersom emnekarakteren basert på vurderingsmappen er vurdert til stryk (F) før eksamen, vil studenten ikke bli gitt mulighet til å gå opp til eksamen. For de studier som krever vurderingsmappe, fremgår det i vedlagte emnebeskrivelser i den aktuelle studieplan.

Dersom en student har påklaget et vedtak om ikke bestått arbeidskrav, kan studenten velge å gå opp til eksamen i emnet. Dersom studenten ikke får medhold i sin klage, blir eksamen annullert.

Studenter som er tatt opp til et studieprogram blir automatisk oppmeldt til eksamen.

Sykdom ved eksamen og trekk fra eksamen

En student som på grunn av sykdom eller annen vektig grunn ikke kan møte til eksamen, må umiddelbart gi fagskolen beskjed.

Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær ved eksamen skal leveres til fagskolen innen to dager etter at eksamen ble påbegynt.

Ved gyldig fravær av ordinæreksamen, vil neste gjennomførte eksamen telles som første forsøk.